Schwarzenberský Orlík nad Vltavou

Návštěvní řád

Orlík nad Vltavou, s.r.o., správa zámku Orlík, IČ: 45023930

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Zámek Orlík

 

Článek 1 – NÁVŠTĚVNÍ SEZONA A PŘÍSTUPNOST ZÁMKU

1.     Návštěvní sezona zámku trvá od 1.4.2020 do 1.11.2020

2.     Otevírací doba                                                                             

                                            

   duben*, říjen*:                    soboty, neděle, svátky           9 - 16 hodin         

 květen, září :                        úterý až neděle, svátky         9 - 16 hodin         

 červen, červenec, srpen:     úterý až neděle, svátky         9 - 17 hodin         

 

* po dohodě se správou zámku možnost prohlídek pro skupiny i ve všední dny (9:00 – 14:00), bez příplatku

 

Po ukončení prodeje vstupenek na poslední prohlídku v daném dni se pokladna i nádvoří zámku uzavírá !

 

3.     Prohlídka návštěvní trasy zámku trvá 50-60 minut

 

Článek 2 – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

1.     Brána zámku a pokladna se otevírají v 9:00 hod.

2.     Čas zahájení prohlídky je zveřejňován v pokladně zámku.

3.     Interval mezi jednotlivými prohlídkami určuje správa zámku, je limitován  

     provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.

4.     Prohlídka se koná za vedení průvodce ve skupinách o minimálním počtu 5 osob. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a z bezpečnostních hledisek. Maximální počet návštěvníků ve skupině je 40 osob. Méně než 5 osob zahájí prohlídku do 60 minut po stanovené době začátku prohlídky. Výjimky povoluje vedoucí správy zámku.

5.     Hromadným výpravám, ale i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je předem dohodnout písemně, telefonicky, emailem se správou zámku přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 10 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny zámku, ztrácí právo na rezervovanou prohlídku.

 

Článek 3 – VSTUPNÉ

1.     Prohlídka zámku je možná pouze s průvodcem.

2.     Za prohlídku zámku se platí vstupné předem. Cenový výměr je k nahlédnutí u brány, pokladny a v suvenýrech zámku.

3.     Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku ( vedoucí skupiny hromadnou vstupenku) s vyznačením času pro jednu určitou prohlídku.

4.     Platnost vstupenky propadá, nedostaví-li se návštěvník včas k zahájení prohlídky. Zakoupené vstupenky nelze vrátit.

5.     Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkovou trasu, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.

6.     Výši vstupného stanovuje platný cenový výměr.

 

Článek 4 – PROHLÍDKA OBJEKTU

1.     Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstanců objektu.

2.     Dětem do 15ti let je povolen vstup do objektu pouze v doprovodu osoby starší 18ti let, která odpovídá za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu.

3.     Tlumočit výklad průvodce je povoleno pouze tehdy, není-li možno zajistit výklad vlastními pracovníky.

4.     Prohlídková trasa je přístupná pouze s průvodcem. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny průvodce.

5.     Odpovědnost správy objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.

 

Článek 5 – OCHRANA OBJEKTU

1.     Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a kulturního mobiliáře bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a je jeho povinností objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.

2.     Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je vstup do objektu zakázán – stejně jako návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném či nevhodném oděvu.

3.      Návštěvníci nesmí vstupovat do instalovaných interiérů se zavazadly, deštníky, kočárky a živými zvířaty (vstup s živými zvířaty je možný pouze se souhlasem pracovníka objektu a se zvířetem v uzavřené schránce).

4.     V interiérech zámku platí zákaz fotografování, filmování, pořizování jakékoli dokumentace.

5.     Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho kulturní mobiliář, park, zahradu a jiný majetek v areálu objektu. Zejména je zakázáno:

-         dotýkat se stěn a vystavených předmětů

-         opouštět vymezenou trasu a vzdalovat se od průvodce a prováděné skupiny

-         jíst, pít v interiéru, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji atd.

-         kouřit v prostorách zámku, manipulovat s otevřeným ohněm a světlem v celém areálu objektu

-         jezdit vozidly a jízdními koly v areálu objektu a parkovat motorová vozidla mimo vyhrazené prostory

-         krmit nebo jakkoliv rušit, honit či obtěžovat zvířata v parku

-         trhat květiny, sbírat plody, lámat větve, chodit mimo cesty, plašit zvěř a ptactvo, tábořit v prostoru areálu a rozdělávat v něm oheň

-         rušit hlukem ( hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a podobnou činností) výklad průvodce nebo jakkoliv jinak znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného.

-         Volný pohyb psů a jiných zvířat v areálu není povolen

6.     V celém areálu památkového objektu je zakázáno letání bezpilotních letadel ( dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu správy zámku.

7.     Výjimku z návštěvního řádu může ve zdůvodněných případech povolit správa zámku.

8.     Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník podle obecně závazných předpisů

 

Článek 6 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento návštěvní řád je platný od 1.4.2020