zámek Orlík nad Vltavou

MÁME ZAVŘENO
Home $ Informace pro návštěvníky $ Návštěvní řád

 Návštěvní řád – Zámek Orlík nad Vltavou

Orlík nad Vltavou, s.r.o., správa zámku Orlík, IČ: 45023930

Článek 1 – návštěvní sezóna a přístupnost zámku

1. Návštěvní sezona zámku trvá od 29.3.2024 do 31.10.2024

2. Otevírací doba zámku:

VELIKONOCE ( 29.3. – 1.4.) : 9 – 16 hodin ( poslední prohlídka v 16hodin)
duben, květen: víkendy, státní svátky 9 – 16 hodin (poslední prohlídka 16hod)
červen: víkendy 9 – 17 hodin (poslední prohlídka 17hod)
červenec, srpen: úterý až neděle, státní svátky 9 – 17 hodin (poslední prohlídka 17hod)
září, říjen:
víkendy, státní svátky9 – 16 hodin (poslední prohlídka 16hod)

Po ukončení prodeje vstupenek na poslední prohlídku v daném dni se pokladna i nádvoří zámku uzavírá !

3. Prohlídka návštěvní trasy zámku trvá 50-60 minut, prohlídka je možná pouze s průvodcem.

 

Článek 2 – organizace návštěvního provozu

1. Brána zámku a pokladna se otevírají v 9:00 hod.

2. Čas zahájení prohlídky je zveřejňován v pokladně zámku.

3. Interval mezi jednotlivými prohlídkami určuje správa zámku, je limitován provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.

4. Prohlídka se koná za vedení průvodce ve skupinách o minimálním počtu 5 osob. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a z bezpečnostních hledisek. Maximální počet návštěvníků ve skupině je 40 osob. Méně než 5 osob zahájí prohlídku do 60 minut po stanovené době začátku prohlídky. Výjimky povoluje vedoucí správy zámku.

5. Hromadným výpravám, ale i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je předem dohodnout písemně, telefonicky, emailem se správou zámku přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 10 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny zámku, ztrácí právo na rezervovanou prohlídku.

 

Článek 3 – vstupné

1. Prohlídka zámku je možná pouze s průvodcem.

2. Za prohlídku zámku se platí vstupné předem. Cenový výměr je k nahlédnutí u brány, pokladny a v suvenýrech zámku.

3. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku ( vedoucí skupiny hromadnou vstupenku) s vyznačením času pro jednu určitou prohlídku.

4. Platnost vstupenky propadá, nedostaví-li se návštěvník včas k zahájení prohlídky. Zakoupené vstupenky nelze vrátit.

5. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkovou trasu, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.

6. Výši vstupného stanovuje platný cenový výměr.

 

Článek 4 – prohlídka objektu

1. Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstanců objektu.

2. Dětem do 15ti let je povolen vstup do objektu pouze v doprovodu osoby starší 18ti let, která odpovídá za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu.

3. Tlumočit výklad průvodce je povoleno pouze tehdy, není-li možno zajistit výklad vlastními pracovníky.

4. Prohlídková trasa je přístupná pouze s průvodcem. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny průvodce.

5. Odpovědnost správy objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.

 

Článek 5 – ochrana objektu

1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a kulturního mobiliáře bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a je jeho povinností objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.

2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je vstup do objektu zakázán – stejně jako návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném či nevhodném oděvu.

3. Návštěvníci nesmí vstupovat do instalovaných interiérů se zavazadly, deštníky, kočárky a živými zvířaty (vstup s živými zvířaty je možný pouze se souhlasem pracovníka objektu a se zvířetem v uzavřené schránce).

4. V interiérech zámku platí zákaz fotografování, filmování, pořizování jakékoli dokumentace.

5. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho kulturní mobiliář, park, zahradu a jiný majetek v areálu objektu. Zejména je zakázáno:

dotýkat se stěn a vystavených předmětů
opouštět vymezenou trasu a vzdalovat se od průvodce a prováděné skupiny
jíst, pít v interiéru, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji atd.
kouřit v prostorách zámku, manipulovat s otevřeným ohněm a světlem v celém areálu objektu
jezdit vozidly a jízdními koly v areálu objektu a parkovat motorová vozidla mimo vyhrazené prostory
krmit nebo jakkoliv rušit, honit či obtěžovat zvířata v parku
trhat květiny, sbírat plody, lámat větve, chodit mimo cesty, plašit zvěř a ptactvo, tábořit v prostoru areálu a rozdělávat v něm oheň
rušit hlukem ( hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a podobnou činností) výklad průvodce nebo jakkoliv jinak znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného.
– volný pohyb psů a jiných zvířat v areálu není povolen

6. V celém areálu památkového objektu je zakázáno letání bezpilotních letadel ( dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucí správy zámku.

7. Výjimku z návštěvního řádu může ve zdůvodněných případech povolit správa zámku.

8. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník podle obecně závazných předpisů.

 

Článek 6 – závěrečná ustanovení

1. Tento návštěvní řád je platný od 29.3.2024

 

 Ing. Jana Kratochvílová
vedoucí správy zámku Orlík